اجرای پروژه کنترل سطح مخزن

در شهرداری منطقه 10 اصفهان

با  تجهیزتابلو فرمان پمپ تامین کننده آب مخزن مستقر در پارک حصه در شهرداری منطقه 10 اصفهان به سیستم کنترل از راه دور این شرکت و اتصال سنسورهای فلوتر جهت سنجش سطح مخزن ضمن پیشگیری از سرریز و یا بی آبی مخزن امکان گزارش گیری و اطمینان از عملکرد مناسب تجهیزات پمپاژ فراهم آمده است.