پروژه هوشمندسازی گلخانه

توسط سیستم هوشمند ساز گلخانه اسفارم

با تجهیز گلخانه های بسیاری در منطقه تیران و قهریزجان به سیستم هوشمندساز گلخانه اسفارم اخیرا این شرکت توانسته است در بهبود فرایند تولید محصولات کشاورزی رضایت خاطر گلخانه داران این مناطق را فراهم آورد.

پخش ویدیو